Spring naar content

Disclaimer

Boerske is een merk en handelsnaam van Gras Horeca B.V.. Daar waar melding wordt gemaakt van Boerske moet ook gelezen worden “Gras Horeca B.V.”. Als referentie naar de website van Boerske wordt verwezen naar de url www.boerske.nl.

Boerske onderschrijft de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en handelt hiernaar. Enig persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt teneinde u de door u gevraagde informatie te verschaffen en deze wordt opgeslagen in onze database voor toekomstig gebruik. Op geen moment zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan derden.

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Boerske behoren te allen tijde aan Gras Horeca B.V., tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Boerske is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Gras Horeca is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Boerske wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo's, of ander materiaal zichtbaar op de website van Boerske. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Boerske op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Boerske aan te passen en of te wijzigen.

Boerske doet haar uiterste best om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Boerske aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

Alle informatie vermeld op of verkregen via deze website is van algemene informatieve aard en is alleen bedoeld voor algemeen gebruik. Die informatie kan niet worden opgevat als persoonlijk of zakelijk advies. Aan die informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Boerske sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Boerske uit. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Boerske sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Boerske is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele "hyperlinks" die aanwezig zijn op de website van Boerske.

De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Boerske is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

Scroll naar boven